شنبه 24 فوریه 2018

 

- بیومارکر های مولکولی مرتبط با سرطان

- بیومارکرهای مولکولی مرتبط با بیماری های قلبی و عروقی

- بیومارکرهای مولکولی مرتبط با سقط مکرر، نازایی، ناباروری

- بیومارکرهای مولکولی مرتبط با چاقی، اشتها، خستگی مزمن

- بیومارکرهای مولکولی مرتبط باپاسخ به درمان دارویی در سرطان ها وبیماری های مزمن

- بیومارکرهای مولکولی مرتبط با بیماری های نورو دژنریتیو