شنبه 24 فوریه 2018

 

لیست مراکز همکار زیماژن

نام همکار

آدرس

1

 

 

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک فردا

 

تهران

 

2

 

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پارسه

تهران

3

 

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک شفا

ورامین

4

 

آزمایشگاه ژنتیک نرگس

اهواز

5

 

 

آزمایشگاه ژنتیک دکتر صنعتی شازده فاضلی

 

تهران

 

6

 

 آزمایشگاه تشخیص طبی اطهری

 تهران

7

آزمایشگاهپاتوبیولوژی و ژنتیک نیلوفر 

 تهران

8

آزمایشگاهپاتوبیولوژی و ژنتیک نیلو

 تهران

9

 آزمایشگاهپاتوبیولوژی و ژنتیک مرکزی 

 تهران

10

 آزمایشگاهپاتوبیولوژی و ژنتیک نوین 

 پاکدشت