شنبه 24 فوریه 2018

شرکت دانش بنیان زیما ژن با هدایت علمی تخصصی دکتر احمد ابراهیمی، متخصص ژنتیک مولکولی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، از سال 1387 با هدف بومی سازی دانش تولید کیت های تخصصی تحقیقاتی-تشخیصی در زمینه ی بیولوژی مولکولی، سیتوژنتیک و ژنتیک مولکولی شروع به فعالیت نموده و در این راستا با حمایت از دانش آموختگان داخلی و همراهی متخصصان دانشگاهی اقدام به طراحی و اجرای پروژه های تحقیقاتی، بنیادی و تولیدی متعددی نموده است.

به عنوان اولین هدف دارای اولویت تولید کیت های تشخیصی مولکولی در سرلوحه فعالیت های شرکت قرار گرفته است و با عنایات خاصه ی الهی تا کنون بیش از ده ها کیت تشخیصی در زمینه ی ژنتیک مولکولی طراحی، اجرا و ثبت نموده است.

دور نمای اهذاف شرکت دانش بنیان زیماژن عبارت است از:

- افزایش تولید و تعداد کیت های تشخیصی ژنتیک مولکولی

- طراحی و تولید کیت های تشخیصی سیتوژنتیک

- طراحی و تولید تجهیزات تخصصی ژنتیک

- طراحی و تولید کیت های تشخیصی ترکیبات نوترکیب